Konference Kramářská píseň Brno 2019

tuesday 4. december 2018, 13:35

OZNÁMENÍ O CHYSTANÉ KONFERENCI

 

 

Oznamujeme, že Filozofická fakulta Masarykovy univerzity chystá interdisciplinární mezinárodní konferenci

 

 

 
Proměny české kramářské písně – media, tradice, kontexty

 

 

Brno, 11. – 13. září 2019

 

 

Konference se koná v rámci projektu NAKI II Kramářské písně v brněnských historických fondech (DG18P02OVV021) a je určena odborníkům všech specializací, pro něž je kramářská píseň relevantním pramenem, zejména knihovědcům, literárním vědcům, lingvistům, muzikologům, etnologům a kulturním antropologům, historikům, historikům umění či muzejním pracovníkům. Organizátoři konference vítají příspěvky s mezioborovými přesahy a příspěvky kladoucí metodologické otázky výzkumu tohoto fenoménu. Preferují příspěvky zaměřené zejména na následující témata:

 

·         možné definice kramářské písně, resp. kramářského tisku,

·         knihovědné aspekty kramářských tisků (produkce, tiskárny, distribuce, cenzura);

·         jazyková stránka kramářských písní;

·         adaptace zahraničních pretextů / témat;

·         intertextualita a intermedialita v kramářské písni;

·         recepce a sběratelství kramářské písně;

·         čtenáři a posluchači kramářských písní;

·         nápěvy kramářských písní;

·         sebeprezentace nakladatelů (např. tiskáren, církevních řádů, poutních míst atd.);

·         kramářská píseň jako médium paměti;

·         média kramářské písně (tisk, rukopis, ústní tradice);

·         reflexe historických událostí;

·         stylové a tematické stereotypy kramářské písně;

·         kramářská píseň jako projev populární kultury;

·         kramářská píseň v systému dobových žánrů;

·         politická a náboženská propaganda v kramářské písni;

·         etnologické a hymnologické aspekty;

·         vizuální aspekty kramářských tisků;

·         česká kramářská píseň v evropském kontextu;

 

Konference vzniká za podpory Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., Moravské zemské knihovny a Moravského zemského muzea (v rámci projektu NAKI Kramářské písně v brněnských historických fondech - DG18P02OVV021).

 

Příspěvky budou vybírány formou peer review procesu (dva posudky externích posuzovatelů). Organizační výbor si vyhrazuje právo na konečný výběr příspěvků.

 

Toto oznámení o chystané konferenci má především informativní funkci – call for papers obsahující formulář se závaznou přihláškou bude rozeslán v první čtvrtině roku 2019.

 

Předpokládá se konferenční poplatek ve výši 1000 Kč.

 

Nepočítá se s publikací postkonferečního sborníku – ale je tu možnost zahrnout vybrané příspěvky do anglicky psané kolektivní monografie, popř. zaslat do časopisů Folia ethnographica, Český lid, Linguistica Brunensia nebo Literraria Bohemica.

 

Organizátoři jsou vděčni za jakékoli nápady či dotazy týkající se konference.

 

Organizační tým tvoří

 

doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.

prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.

prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.

Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.

doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.

Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.

Mgr. Marie Hanzelková, Ph.D.

 

S případnými dotazy se prosím obracejte na adresu kramarskepisne2019@seznam.cz 

 

Ústav českého jazyka FF MU

A. Nováka 1

602 00 Brno