Doktorské studium

Charakteristika oboru, profil absolventa, přijímací zkouška

Organizačně je doktorské studium zaštiťováno Oddělením vědy a výzkumu FF UP a spadá do gesce proděkana pro vědu a výzkum FF UP. Více informací naleznete na: https://www.ff.upol.cz/studenti/studium/doktorske-studium/  

Zde jsou k dispozici informace pro uchazeče doktorského studia: https://www.ff.upol.cz/doktorske-studium/uchazeci/

Státní závěrečná zkouška

Podmínkou přístupu ke státní závěrečné zkoušce je úspěšné splnění všech povinností vyplývajících ze čtyřletého individuálního studijního plánu (získání 180 kreditů). Státní závěrečná zkouška se skládá ze zkoušky ústní a obhajoby disertační práce. Její podrobnou náplň stanovuje oborová rada v souladu s platným studijním a zkušebním řádem doktorského programu na FF UP v Olomouci a s doktorandovým vědeckým zaměřením.