Doktorské studium

Charakteristika oboru, profil absolventa, přijímací zkouška

Organizačně je doktorské studium zaštiťováno Oddělením vědy a výzkumu FF UP a spadá do gesce proděkana pro vědu a výzkum FF UP. Více informací naleznete na: https://www.ff.upol.cz/studenti/studium/doktorske-studium/  uchazecum/prijimaci-rizeni/#c15154

Státní závěrečná zkouška

Podmínkou přístupu ke státní závěrečné zkoušce je úspěšné splnění všech povinností vyplývajících z tříletého individuálního studijního plánu (získání 180 kreditů). Státní závěrečná zkouška se skládá ze zkoušky ústní a obhajoby disertační práce. Její podrobnou náplň stanovuje oborová rada v souladu s platným studijním a zkušebním řádem doktorského programu na FF UP v Olomouci a s doktorandovým vědeckým zaměřením.