Muzikologie

Podrobné informace naleznete zde a na mikrostránce http://newstudujmuzikologii.upol.cz/ 

Muzikologie jednooborové bakalářské studium

Název studijního oboru

Muzikologie

Fakulta

FF

Studium

jednooborové, bakalářské

Délka studia (roky)

3

Akademický titul

Bc.

V kombinaci s...

 

Studium garantuje

Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.
Univerzitní 3 
779 00 Olomouc
tel.: 585 633 287
lenka.krupkova@upol.cz

Charakteristika oboru

Bakalářské jednooborové studium muzikologie je určeno absolventům konzervatoří a gymnázií (případně i jiných střeních škol) s výrazným zájmem o teoretickou reflexi hudby. Student získává ucelené znalosti z hudebně teoretických disciplín (harmonie, kontrapunkt, hudební formy, teorie hu­debního zápisu, hudební analýza), z dějin evropské a české hudby, z dějin a teorie populární a jazzové hudby a dalších disciplín hudební vědy (etnomuzikologie, hudební psychologie, hudební sociologie, hudební kritika a popularizace hudby aj.) i z dalších pro muzikologa nezbytných oborů (cizí jazyky, dějiny filozofie, estetika a obecná teorie umění atd.). Výuka  je zaměřena také na rozvoj praktických dovedností (sluchová analýza, čtení a hra partitur, collegium musicum, hra na klavír, počítačová editace hudby, odborná praxe). Po úspěšné obhajobě bakalářské práce a vykonání bakalářské státní závěrečné zkoušky z teorie a dějin hudby se student může ucházet o další studium v navazujícím dvouletém ma­gisterském jednooborovém nebo dvouoborovém studiu muzikologie.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského studia muzikologie je odborník vybavený hudebně teoretickými a historickými znalostmi, jazykovými schopnostmi i praktic­kými hudebními zkušenostmi, které mu umožňují uplatnit se v hudebních institucích a organizacích: v odborných ústavech, muzeích, hudebních knihovnách, hudebních nakladatelstvích a vydavatelstvích, ve sdělovacích prostřed­cích, uměleckých agenturách aj. Absolvent získává akademický titul bakalář (ve zkratce Bc.).

Požadavky přijímací zkoušky 

TSP - Test studijních předpokladů
Uchazeči o studium absolvují Test studijních předpokladů. Další info viz. https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni

Muzikologie jednooborové kombinované bakalářské studium

Název studijního oboru

Muzikologie

Fakulta

FF

Studium

jednooborové, bakalářské, kombinované

Délka studia (roky)

3

Akademický titul

Bc.

V kombinaci s...

 

Studium garantuje

Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.
Univerzitní 3 
779 00 Olomouc
tel.: 585 633 287
lenka.krupkova@upol.cz

Charakteristika oboru

Tříleté bakalářské studium Muzikologie je určeno absolventům konzervatoří a gymnázií (případně i dalších středních škol) s výrazným zájmem o teoretickou reflexi hudby. Je založeno na řízeném samostudiu, doplněném v nezbytném rozsahu prezenční formou výuky (tutoriály, výcviky, konzultace). Prezenční část výuky probíhá formou dvoudenních soustředění v průměru cca 3x za semestr (pátek a sobota).  Student získává ucelené znalosti z hudebněteoretických disciplín, dějin evropské a české hudby, disciplín systematické hudební vědy, cizích jazyků aj. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce a vykonání bakalářské státní závěrečné zkoušky z teorie a dějin hudby se student může ucházet o další studium v navazujícím dvouletém ma­gisterském jednooborovém nebo dvouoborovém studiu muzikologie (prezenční forma).

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského studia Muzikologie je odborník vybavený hudebněteoretickými a historickými znalostmi, jazykovými schopnostmi i praktic­kými hudebními zkušenostmi, které mu umožňují uplatnit se v hudebních institucích a organizacích: v odborných ústavech, muzeích, hudebních knihovnách, hudebních nakladatelstvích a vydavatelstvích, ve sdělovacích prostřed­cích, uměleckých agenturách aj. Absolvent získává akademický titul bakalář (ve zkratce Bc.).

Požadavky přijímací zkoušky 

TSP - Test studijních předpokladů
Uchazeči o studium absolvují Test studijních předpokladů. Další info viz. https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni

Muzikologie dvouoborové bakalářské studium

Název studijního oboru

Muzikologie

Fakulta

FF

Studium

dvouoborové, bakalářské, prezenční

Délka studia (roky)

3

Akademický titul

Bc.

V kombinaci s...

Bez omezení z nabídky oborů pro dvouoborová studia na FF, FTK, CMTF a PdF UP (pokud omezení nestanoví garant druhého oboru).

Studium garantuje

doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D., E-mail: lenka.krupkova@upol.cz, (+420) 585633287

Katedra muzikologie, Filozofická fakulta UP, Univerzitní 3, 779 00 Olomouc

Charakteristika oboru

Bakalářské dvouoborové studium muzikologie je určeno absolventům konzervatoří a gymnázií (případně i jiných střeních škol) s výrazným zájmem o teoretickou reflexi hudby. Student získává ucelené znalosti z hudebně teoretických disciplín (harmonie, kontrapunkt, hudební formy, teorie hu­debního zápisu, hudební analýza), z dějin evropské a české hudby, z dějin a teorie populární a jazzové hudby a dalších disciplín hudební vědy (etnomuzikologie, hudební psychologie, hudební sociologie, hudební kritika a popularizace hudby aj.) i z dalších pro muzikologa nezbytných oborů (cizí jazyky, dějiny filozofie, estetika a obecná teorie umění atd.). Výuka  je zaměřena také na rozvoj praktických dovedností (sluchová analýza, čtení a hra partitur, collegium musicum, hra na klavír, počítačová editace hudby, odborná praxe). Po úspěšné obhajobě bakalářské práce a vykonání bakalářské státní závěrečné zkoušky z teorie a dějin hudby se student může ucházet o další studium v navazujícím dvouletém ma­gisterském jednooborovém nebo dvouoborovém studiu muzikologie.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského studia muzikologie je odborník vybavený hudebně teoretickými a historickými znalostmi, jazykovými schopnostmi i praktic­kými hudebními zkušenostmi, které mu umožňují uplatnit se v hudebních institucích a organizacích: v odborných ústavech, muzeích, hudebních knihovnách, hudebních nakladatelstvích a vydavatelstvích, ve sdělovacích prostřed­cích, uměleckých agenturách aj. Absolvent získává akademický titul bakalář (ve zkratce Bc.).

Požadavky přijímací zkoušky 

TSP - Test studijních předpokladů
Uchazeči o studium absolvují Test studijních předpokladů. Další info viz. https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni

Muzikologie jednooborové magisterské studium

Název studijního oboru

Muzikologie

Fakulta

FF

Studium

jednooborové, magisterské, prezenční

Délka studia (roky)

2

Akademický titul

Mgr.

V kombinaci s...

Studium garantuje

doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D, E-mail: lenka.krupkova@upol.cz, (+420) 585633287

Katedra muzikologie, Filozofická fakulta UP, Univerzitní 3, 779 00 Olomouc

Charakteristika oboru

V navazujícím dvouletém jednooborovém magisterském studiu muzikologie si studenti formou specializovaných přednášek a seminářů prohlubují znalosti z dějin a teorie hudby, studují hudební estetiku, teorii skladby, metodologii hudební vědy a další předměty (například edice hudebních památek, hudební pedagogiku, hudební management, autorské právo hudební, hudební žurnalistiku, dramaturgii aj.) a podílejí se na řešení výzkumných projektů olo­moucké Katedry muzikologie. Studium je uzavřeno obhajobou písemné diplomové práce a magisterskou státní závěrečnou zkouškou, která je tvořena zkouškami z teorie, dějin a estetiky hudby a z metodologie hudební vědy. Studenti se mohou rovněž zapsat do souběžného Studia pedagogické způsobilosti a zde absolvováním didaktiky oboru a dalších praktických hudebních disciplín (hlasová výchova, řízení pěveckého sboru, hudební pedagogika aj.) získat učitelskou kvalifikací pro výuku hudební výchovy na středních školách.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent magisterského studia oboru muzikologie je odborník-specialista s možností uplatnit se v rozličných hudebních institucích a organizacích: v odborných ústavech, muzeích, hudebních knihovnách, hudebních nakladatelstvích a vydavatelstvích, ve sdělovacích prostřed­cích, uměleckých agenturách, případně své znalosti dále rozvíjet v doktorském studiu. Na základě individuální odborné profilace během dvouletého magisterského studia je vybaven prohloubenými odbornými znalostmi v jednotlivých oblastech hudební vědy, případně i v oblasti hudebního managementu či hudební žurnalistiky. Po úspěšném absolvování studia získává akademický titul magistr (ve zkratce Mgr.). Absolvováním souběžného Studia pedagogic­ké způsobilosti může získat i učitelskou kvalifikací pro výuku na středních školách.

Požadavky přijímací zkoušky

Ústní pohovor (UP) – otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí,  a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce (lze využít text bakalářské práce, resp. jiné odborné práce). Písemný projekt v rozsahu 3 stran předloží uchazeč přímo u zkoušky. 
V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma supplement, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ). 

Muzikologie dvouoborové magisterské studium

Název studijního oboru

Muzikologie

Fakulta

FF

Studium

dvouoborové, magisterské, prezenční

Délka studia (roky)

2

Akademický titul

Mgr.

V kombinaci s...

Bez omezení z nabídky oborů pro dvouoborová studia na FF, FTK, CMTF a PdF UP (pokud omezení nestanoví garant druhého oboru).

Studium garantuje

doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D, E-mail: lenka.krupkova@upol.cz, (+420) 585633287

Katedra muzikologie, Filozofická fakulta UP, Univerzitní 3, 779 00 Olomouc

Charakteristika oboru

V navazujícím dvouletém dvouoborovém magisterském studiu muzikologie si studenti formou specializovaných přednášek a seminářů prohlubují znalosti z dějin a teorie hudby, studují hudební estetiku, teorii skladby, metodologii hudební vědy a další předměty (například edice hudebních památek, hudební pedagogiku, hudební management, autorské právo hudební, hudební žurnalistiku, dramaturgii aj.) a podílejí se na řešení výzkumných projektů olo­moucké katedry muzikologie. Studium je uzavřeno obhajobou písemné diplomové práce a magisterskou státní závěrečnou zkouškou, která je tvořena zkouškami z teorie, dějin a estetiky hudby a z metodologie hudební vědy. Studenti se mohou rovněž zapsat do souběžného Studia pedagogické způsobilosti a zde absolvováním didaktiky oboru a dalších praktických hudebních disciplín (hlasová výchova, řízení pěveckého sboru, hudební pedagogika aj.) získat učitelskou kvalifikací pro výuku hudební výchovy na středních školách.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent magisterského studia muzikologie je odborník-specialista s možností uplatnit se v rozličných hudebních institucích a organizacích: v odborných ústavech, muzeích, hudebních knihovnách, hudebních nakladatelstvích a vydavatelstvích, ve sdělovacích prostřed­cích, uměleckých agenturách, případně své znalosti dále rozvíjet v doktorském studiu. Na základě individuální odborné profilace během dvouletého magisterského studia je vybaven prohloubenými odbornými znalostmi v jednotlivých oblastech hudební vědy, případně i v oblasti hudebního managementu či hudební žurnalistiky. Po úspěšném absolvování dvouoborového studia získává akademický titul magistr (ve zkratce Mgr.). Absolvováním souběžného Studia pedagogic­ké způsobilosti může získat i učitelskou kvalifikací pro výuku na středních školách.

Požadavky přijímací zkoušky

Ústní pohovor (UP) – otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí,  a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce (lze využít text bakalářské práce, resp. jiné odborné práce). Písemný projekt v rozsahu 3 stran předloží uchazeč přímo u zkoušky. 
V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma supplement, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ). 

Muzikologie doktorské studium

Charakteristika oboru

Doktorské studium Teorie a dějiny hudebního umění na Katedře muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci lze studovat ve čtyřleté prezenční nebo kombinované formě. Je koncipováno tak, aby doktorandovi poskytlo prostor pro rozvoj jeho vědeckého zaměření a zároveň přispělo k aktualizaci jeho znalostí z dalších oborů a oblastí hudební vědy. Individuální studijní plán, který na návrh školitele schvaluje oborová rada, předpokládá návštěvu semináře doktorandů a semináře hudební vědy, vypracování a publikování dvou vědeckých studií, úspěšné vykonání čtyř individuálně zaměřených zkoušek z teorie, dějin a estetiky hudby a dále zkoušek z filozofie a cizího jazyka (celkově získání 180 kreditů). Student doktorského programu je na Katedře muzikologie pověřován v přiměřeném rozsahu pedagogickými, vědeckými nebo organizačními úkoly, a to pod dohledem svého školitele nebo pedagoga schváleného oborovou radou. Závěr studia (čtvrtý studijní rok) je zaměřen na dokončení disertační práce a přípravu ke státní závěrečné zkoušce.

Zevrubné informace k doktorskému studiu na FF UP najdou zájemci na fakultních webových stránkách: https://www.ff.upol.cz/doktorske-studium/

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent doktorského studia Teorie a dějiny hudebního umění (nositel titulu Ph.D.) je vybaven vědeckými znalostmi, zkušenostmi a metodami umožňujícími jeho samostatné řešení vědeckých úkolů a vysokoškolské působení v oboru hudební věda. Je rovněž plně kvalifikován pro špičkové uplatnění v hudebních institucích (orchestry, operní divadla, muzea, média, redakce, vydavatelství, hudební nadace apod.) či institucích kulturně společenského a správního charakteru.

Přijímací zkouška 

Požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Teorie a dějiny hudebního umění:
   - absolutorium vysokoškolského magisterského studia hudební vědy na filozofické fakultě (případně oborů hudební výchova, hudební teorie, kompozice či jiných hudebních oborů absolvovaných na pedagogické fakultě, akademii atp.). Případné výjimky vědecky mimořádně disponovaným absolventům nehudebních vysokoškolských oborů (magistrům) může udělit oborová rada;
   - výrazný zájem o vědeckou činnost v oboru hudební věda;
   - znalost dvou světových (muzikologických) jazyků;
   - předložení závažného písemného vstupního projektu zamýšlené disertace v rozsahu cca pěti stran (doporučuje se předem projednat téma disertace se zamýšleným školitelem).
Vlastní přijímací zkouška má formu rozpravy nad disertačním projektem uchazeče a pohovoru z teorie, dějin a estetiky hudby.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)