People

Head of Department

Univerzitní 3, 5
room: 3.12


Univerzitní 3, 5
room: 3.14


585 633 283

Univerzitní 3, 5
room: 3.11


585633284

Univerzitní 3, 5


Emeritus Professors

prof. PhDr. Alena Burešová, CSc. alena.buresova@upol.cz 585 633 285

ŽIVOTOPIS A BIBLIOGRAFIE

muzikoložka, pedagožka, narozena 9. 6. 1947, Krnov.

Po maturitě na střední všeobecně vzdělávací škole v rodišti (1965) absolvovala na filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci studium oborů hudební výchova - čeština (1970) a klavír - zpěv sólo (1971). V době studia vyučovala hře na klavír na Lidové škole umění v Krnově a zároveň spolupracovala s Krnovským dětským sborem. Po absolutoriu krátce pracovala jako lektorka klavírní hry v olomouckém Parku kultury a oddechu, v roce 1971 se stala asistentkou Roberta Smetany při řešení badatelského programu o českých světských písních zlidovělých a 1972 podnikla srovnávací sběratelskou sondu těchto písní na Jindřichohradecku a Valašsku (materiál obsahoval přes tisíc záznamů českých lyrických zlidovělých písní, výsledky sběru byly vtěleny do studie K problematice zlidovělých písní, in Sborník Vlastivědné společnosti muzejní, Olomouc 1973). Byla 1973 převedena jako učitelská síla na katedru hudební vědy a výchovy, po zrušení katedry v roce 1980 přešla na katedru teorie kultury a 1989 se podílela na znovuobnovení studia hudební vědy na filozofické fakultě; na samostatné katedře muzikologie působí dosud. PhDr. 1974 na základě práce Vokální tvorba Pavla Bořkovce, daląí studium bylo spojeno se stážemi v zahraničí: krátkodobě Maďarsko (Pecs, Ústav Zoltána Kodálye, 1974), NDR (Berlín, Humboldtova univerzita, 1975), SSSR (tříměsíční pobyt v Moskvě: konzervatoř, Ústav Gněsinových, hudební fakulta Lomonosovovy univerzity, 1976); postgraduální kurz hudební teorie absolvovala na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze 1980-82 u Karla Risingra. Hod-nost CSc. získala 1985 na základě disertace Základní tendence soudobé české tvorby pro dětské sbory, habilitovala se 1994 na univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem s monografií Pavel Bořkovec.

Na olomoucké muzikologické katedře vyučuje hudební analýzu, hlasovou výchovu, dějiny hudby 20. století, dějiny a estetiku sborového zpěvu, dějiny a didaktiku hudební výchovy. Je autorkou koncepce přípravného kurzu pro uchazeče o studium, ąkolitelkou doktorandského studia, řeąitelkou řady projektů Fondu rozvoje vysokých ąkol, organi-zuje studentské odborné soutěže fakultní i celostátní. Organizační činnost vyvíjí též mimo fakultu: téměř dvacet let byla členkou výboru a dalších komisí mezinárodního festivalu dětských pěveckých sborů Svátky písní Olomouc, po přijetí do Svazu českých skladatelů a koncertních umělců se podílela na přípravách konference Janáčkiana v Ostravě. Po vzniku Asociace hudebních umělců a vědců stála u zrodu Tvůrčího centra v Olomouci a byla jeho první předsedkyní (1989-95), je členkou různých odborných komisí (např. Nadace Český hudební fond) a výborů (Česká hudební rada, Nadace Františka Lýska, Společnost Zdeňka Fibicha, Česká muzikologická společnost, Spolek pro komorní hudbu v Olomouci, Tvůrčí centrum AHUV v Olomouci, ad.).

Badatelsky se orientuje na několik problémových oblastí, předevąím na sborovou tvorbu a dějiny české hudby 20. století, kde výsledkem jsou předevąím samostatné publikace Pavel Bořkovec (heslo o Bořkovcovi zpracovala i pro The New Groves Dictionary of Music and Musicians, 2. edition, London 2001) a Cantus iuventutis. Rovněž další okruh zájmu (vztah hudby a slova) vedl ke vzniku řady prací. Burešová se uplatňuje i jako editorka především notových sborníků pro dětské sbory, jež souvisely s akcemi Svátky písní Olomouc (K slavnostním příležitostem, 1983; Domove líbezný, 1984; Dny radosti, 1985; Folklórní inspirace, 1986; Komu píseň zpíváme, 1986; Pojeďte s námi, 1987; Veljo Tormis, 1987; Louka na jaře, 1988; Život jako písnička, 1988), ale také sborníků Copak to ale za mozeka hraje? Hanácké zpěvohry 18.století (s Eduardem Petrů, Ostrava 1985), Kritické edice hudebních památek I (Olomouc 1996, UP, s Janem Vičarem) a Pomněnky - Pampeliąky. Výběr ze sbírek lidových písní v úpravě Frantiąka Lýska (Brno 1998) ad. Dlouhodobě se zaměřuje i na popularizaci hudby: zveřejnila přes 300 recenzí, kritik, programových brožur, propagačních letáků o skladatelích, atd., vystoupila na konferencích doma i v zahraničí (Německo, Polsko, Rusko, Maďarsko, Bulharsko, Slovinsko).

Profil v Českém hudebním slovníku

www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php

Knižní publikace

Pavel Bořkovec (Olomouc 1994).

Cantus iuventutis(Olomouc 2003).

Drobnější samostatné publikace

Příspěvek k problematice vztahu hudby a slova v prvních desetiletích XX. století (Ostrava 1979, Městské kulturní středisko).

K některým otázkám současné české sborové tvorby pro děti (Olomouc 1984, Park kultury a oddechu).

Soudobá česká sborová tvorba pro děti předąkolního věku (Praha 1986, Ústav pro kulturně výchovnou činnost).

Studie a stati v odborném tisku (výběr)

Česká dětská sborová tvorba v sedmdesátých letech XX. století jako nová estetická kva-lita (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Fac. phil., Culturologica 1, Olomouc 1984, s. 71-81).

O deklamaci v soudobých sborech pro děti (sborník Dětský sborový zpěv jako součást národní kultury, Olomouc 1986, Česká hudební společnost a PKO, s. 30-42).

Výběrová bibliografie k oblasti teorie sborové praxe (Bulletin č. 6, Informační centrum dětského sborového zpěvu, PKO Olomouc 1985, s. 30-42).

Veljo Tormis - pěvec národa (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 5, s. 222-223).

Gorkij v naąí hudbě (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 12, s. 26-29).

Česko-ruské vztahy v hudebních časopisech dvacátých let (sborník Československo-sovětské literární a kulturní vztahy I, Olomouc 1989, s. 275-294).

Sovětská hudba v meziválečném období u nás (sborník Janáčkiana 1988, Ostrava 1989,s. 64-70).

Der Rattenfänger von Pavel Bořkovec (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica - Aesthetica 12, 1993, Musicologica I, s. 49-64).

Die Olmützer Zeitschrift Beethoven (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Phi-losophica - Aesthetica 12, 1993, Musicologica I, s. 109-113).

Zu den Stilprinzipien im Schaffen von Pavel Bořkovec (sborník Musikgeschichte zwis-chen Ost- und Westeuropa, Tagungsbericht, Chemnitz 1995, s. 159-163).

Lýskova práce v dětských sborech (sborník Musica viva in schola XII, Brno 1995, s. 163-166).

Česká dětská sborová interpretace a tvorba v dneąní hudební výchově (sborník Dějiny hudební výchovy, Muzikologické studie 5, Ostrava 1996, s. 211-215).

Lidová píseň v interpretaci dětských pěveckých sborů (sborník Lidová píseň a hudební výchova, Olomouc 1997, s. 83-89).

K problematice vydávání a edic české sborové tvorby pro děti (sborník Kritické edice hudebních památek II, UP Olomouc 1996, s. 164-168).

K otázce apercepce Janáčkovy hudby (Sborník z konference Janáčkiana 1996, Ostrava 1997, s. 46-57).

Musiktheater in mährischen Schulinstitutionen (sborník Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa, Tagungsbericht, Chemnitz 1998, Heft 3, s. 198-210).

Instruktivní klavírní literatura Eugena Suchoně (sborník Eugen Suchoň v kontexte eu-rópskej hudby 20. storočia, Bratislava 1998, s. 97-103).

Folklór v klavírní instruktivní literatuře dvacátého století (sborník Musica viva in scho-la XV, Brno 1999, s. 69-75).

Die Legende vom Rattenfänger in der tschechischen Kultur (sborník Musicologica Olomucensia V, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis 2000, s. 31-39).

Bohuslav Martinů ve sborové tvorbě pro děti (sborník Bohuslav Martinů český a světo-vý, Ostrava 2000, s. 41-46).

Dětský sborový zpěv (sborník Cantus choralis 99, Ústí nad Labem AUP 61, Studia mu-sica VIII, s. 125-128).

Fibich als Liederkomponist (sborník Fibich - Melodrama - Art nouveau, Praha 2000, s. 109-114).

K tradici sborového pěvectví na Moravě. 1.část - Historie dětského sborového zpěvu na severní a střední Moravě. (Kritické edice hudebních památek VII, Hudba v Olomouci - historie a současnost II, Olomouc 2004, s.234-252).

Literatura

I. Lexika

Vyslouľil, Jiří: Hudební slovník pro kaľdého II (Vizovice 1999).

II. Ostatní

Recenze na monografii o Pavlu Bořkovcovi: Lidové noviny 22. 9. 1995, s. 3 (Petr Kofroň); Hudební rozhledy 49, 1996, č. 5, s. 34 (Jitka Slavíková); Opus musicum 28, 1996, č. 2, s. 74-76 (Jiří Fukač), Hudební věda 33, 1996, č. 2, s. 190-192 (Jaromír Havlík).

Recenze publikací K některým otázkám současné české sborové tvorby pro děti a Soudobá česká sborová tvorba pro děti předąkolního věku: Estetická výchova 1989, č. 7, s. 212-213 (Stanislav Pecháček).

Prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. jiri.sehnal@upol.cz
místnost: 3.13
585 633 290

External Pedagogues

doc. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D. bacuvcik@utb.cz
doc. PhDr. Roman Dykast, CSc. dykast@upcmail.cz  
Mgr. Filip Karlík, Ph.D. filkarlik@upol.cz  

Filip Karlík (1983) vystudoval muzikologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, absolvoval prací Otakar Ostrčil: Suita c moll pro velký orchestr, op. 14 (Bc. 2009, oceněna prémií Nadace Leoše Janáčka) a Tvorba Zdeňka Lukáše realizovaná v elektroakustickém studiu (1968–1972) (Mgr. 2012). Od roku 2012 zde pokračuje v doktorském studijním programu s badatelským záměrem Hudební spisovatel a skladatel Emanuel Chvála. Jeho zájem směřuje především k dějinám artificiální hudby přelomu 19. a 20. století a 60. let 20. století. Vyučuje předměty Práce s počítačem pro muzikology a Počítačová notosazba.

Mgr. Václav Kramář, Ph.D. gorwitz@email.cz  

Konzultační hodiny

Výuka předmětu APH (2016):

Link na sylaby pro předmět APH (komplet) 
včetně zadání seminárních prací:

ulozto.cz/!kG8RA8iNf2KF/sylaby-aph-2016-komplet-zip

(heslem je mé příjmení psané bez diakritiky a malými písmeny)

Osobní informace

Václav Kramář studoval soukromě hru na klavír a hudební teorii. Po gymnáziu v Chrudimi a Právnické fakultě v Brně vystudoval obor muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, kde na základě své disertační práce vydal publikaci „Hudební dílo a plagiát pohledem muzikologie a autorského práva“ (2014).

Od roku 2007 vyučuje na Církevní konzervatoři Opava, externě vyučuje rovněž na katedře muzikologie v Olomouci (nauka o harmonii, autorské právo a hudba), krátce přednášel též na Katedře jazzové interpretace JAMU.

Působí jako hráč na klávesové nástroje v různých hudebních formacích (např. jazzbarockní částečně autorský projekt Ostaš, dále kapela Sporcelain houslisty Pavla Šporcla, doprovodná kapela zpěvačky Venduly Příhodové, částečně autorská poprocková formace Gazdina Roba, jazzrockové seskupení RHG kolem ostravského kytaristy Rudy Horvata, či autorský projekt jazzrockových chansonů na české básnické texty Off Side Story). Hudebně spolupracuje s ostravskými, brněnskými, olomouckými a pražskými divadelními soubory, které se zabývají improvizací (Odvaz, Kamarádi nacvičených scének, Just!Impro, Olivy).

Je autorem více jak 150 převážně písňových skladeb a filmové hudby k historické grotesce Ostravské děje (2008), kompozičně si vyzkoušel v roce 2016 též pole vážné hudby (hudební freska pro klavír a housle „Pythagorovo veto“). V roce 2007 natočil v rámci svého autorského projektu Off Side Story album „Zimohrátky“, na něž v současné době navazuje chystaným albem „BlueSonety“, na němž spolupracuje rovněž se známými osobnostmi a interprety současné populární hudby. Je rovněž autorem hudby k albu dětských písní v rámci multimediální knihy „Jmenovánky“ (2013).   

 

Oborové zaměření

Autorské právo
Populární hudba
Hudba 20. století
Hudební teorie

 

Publikace

Kramář, Václav: Hudební dílo a plagiát pohledem muzikologie a autorského práva. Olomouc: Vydavatelství UP, 2014. 518 s. 
ISBN: 978-80-244-4283-9

Ph.D. Students

Mgr. Kristýna Baborová kristyna.baborova01@upol.cz
Mgr. Milan Balódy milan.balody01@upol.cz
Mgr. Jan Borek jan.borek01@upol.cz 
Mgr. Bc. Jana Burdová, DiS. jana.burdova02@upol.cz 
Mgr. Pavel Cígler pavel.cigler@upol.cz 
Mgr. Jakub Fischer jakub.fischer01@upol.cz 
Mgr. Eva Balcárková eva.balcarkova01@upol.cz
Mgr. Kristýna Krejčová, DiS. kristyna.krejcova01@upol.cz 
Mgr. Barbora Kubečková barbora.kubeckova@upol.cz
magister Oksana Melnychuk oksana.melnychuk01@upol.cz 
Mgr. et Mgr. Marek Pechač marek.pechac01@upol.cz 
Mgr. Marcel Pastirčák marcel.pasticak01@upol.cz
Mgr. Hana Špundová hana.spundova01@upol.cz
Mgr. Petr Venglař petr.venglar01@upol.cz 
Mgr. Ali Yansori ali.yansori01@upol.cz 
Mgr. Jana Vaculíková jana.vaculikova02@upol.cz

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)