Granty

MŠMT

Výzkumný záměr MŠMT (2007–2013, MSM6198959225)
Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru 

Hlavní řešitel: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Garant hudební oblasti: prof. PhDr. Jan Vičar, CSc.
Řešitelé: Mgr. Lucie Brázdová, Ph.D., Mgr. Filip Hajdu, Mgr. Alice Kučerová, Mgr. Petr Lyko, Ph.D., prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc., PhDr. Ingrid Silná, Ph.D., PhDr. Eva Vičarová, Ph.D., prof. PhDr. Jiří Vysloužil, DrSc.

Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum udělená roku 2010 Univerzitě Palackého v Olomouci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (2010)
Hudební život Čechů a Němců v Praze na přelomu 19. a 20. století v zrcadle kritické činnosti Richarda Batky
Řešitel: PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.
Spoluřešitelka: Mgr. et Mgr. Markéta Koptová, Ph.D.

Rozvojový projekt Excelence vzdělávání MŠMT (2013)
Fenomenologie a hudební impresionismus v první polovině dvacátého století

Řešitelka: Mgr. Martina Stratilková, Ph.D.

Rozvojový projekt Excelence vzdělávání MŠMT (2013)
Německá operní scéna v Olomouci jako součást rakousko-uherské divadelní kultury
Řešitelka: Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

Rozvojový projekt Excelence vzdělávání MŠMT (2012)
Vývoj fenomenologického myšlení o hudbě
Řešitelka: Mgr. Martina Stratilková, Ph.D.

Rozvojový projekt Excelence vzdělávání MŠMT (2010)
Hudba ve filozofii J.-P. Sartra
Řešitelka: Mgr. Martina Stratilková, Ph.D.

Rozvojový projekt MŠMT (2007)
Příprava nového studijního oboru Uměnovědná studia
Řešitelka: PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

Integrovaný rozvojový projekt MŠMT (2005)
Rozvoj distančního vzdělávání a e-learningu
Řešitel: Středisko distančního vzdělávání FF UP
Spoluřešitelka: PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

Rozvojový projekt MŠMT (2004–2005)
Příprava kombinovaného studia muzikologie
Řešitel: Středisko distančního vzdělávání FF UP
Spoluřešitelka: PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

Integrovaný rozvojový projekt MŠMT (2004)
Zavedení e-learningu na Univerzitě Palackého v Olomouci
Řešitel: Středisko distančního vzdělávání FF UP
Spoluřešitelka: PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

GAČR

Grantový projekt Grantové agentury České republiky (2015-2018)
Hudební inventáře raného novověku v českých zemích

Hlavní řešitel: Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D., Ústav hudební vědy FF MU Brno
Člen týmu: Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D.
Další člen týmu: Mgr. Václav Kapsa Ph.D., Kabinet hudební historie EÚ AV ČR

Grantový projekt Grantové agentury České republiky (2009–2011)
Německá opera v Olomouci
Řešitelka: Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.
Spoluřešitel: PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.

Grantový projekt Grantové agentury České republiky (2009–2014)
Výzkum post-indeterministických kompozičních metod: komponování v hudebních animačních programech a v hudební výchově
Hlavní řešitel: Doc. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D., Katedra hudební výchovy PdF UP
Člen týmu: PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.

Grantový projekt Grantové agentury České republiky (2008)
Opery Zdeňka Fibicha z devadesátých let 19. století

Řešitel: Mgr. Jiří Kopecký, Ph.D.

Grantový projekt Grantové agentury České republiky (2006–2007)
Korespondence Vítězslava Nováka 1915-1949

Řešitelka: PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.
Grantový projekt Grantové agentury České republiky (2002–2004)
Korespondence Vítězslava Nováka 1890-1914

Řešitelka: PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

Grantový projekt Grantové agentury České republiky (2020-2022) 20-14534S
Libuše zpívá. Hudebnědramatická zpracování mytologického námětu ve středoevropské kultuře 17.–20. století
Řešitelé: doc. PhDr. Jiří Kopecký Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Mgr. Michal Fránek Ph.D.

Grantový projekt Grantové agentury České republiky (2020-2022) 20-24091S
Překrásný nový svět: mládež, hudba a třída v českém postsocialismu
Řešitelé: doc. Mgr. Jan Blüml Ph.D., Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Mgr. Ondřej Daniel Ph.D.
https://brave-new-world.cspk.eu/

Grantový projekt Grantové agentury České republiky (2021–2023) 21-19041S
Skladatelské svazy a kulturní politika v socialistických zemích v 50. a 60. letech 20. století
Řešitelka: doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

Grantový projekt Grantové agentury České republiky (2021-2024) 21-16304S
Vývoj zkoumání populární hudby v českých zemích v kontextu středoevropské kultury a politiky od roku 1945
Řešitelé: doc. Mgr. Jan Blüml Ph.D., Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., PhDr. Aleš Opekar CSc.

 

FRVŠ

Projekt Fondu rozvoje vysokých škol (2009)
Inovace studijního předmětu Dějiny hudby 2. poloviny 20. století
Řešitelka: PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

Projekt Fondu rozvoje vysokých škol (2005)
Ke stavu výuky předmětu hudební estetika na českých a vybraných zahraničních vysokých školách 
Řešitel: prof. PhDr. Ivan Poledňák, DrSc.
Spoluřešitelka: Mgr. Martina Stratilková

FRUP

Projekt Fondu rozvoje Univerzity Palackého (2015)
Obsahová inovace studijních předmětů Základy počítačového zpracování zvuku a Počítačová notosazba na základě modernizace a rozšíření počítačové učebny Katedry muzikologie FF UP v Olomouci

Řešitelka: Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

IGA

IGA FF_2018_010: Hranice popularity v hudbě 19. až 21. století
Hlavní řešitel: doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.

IGA FF_2017_038: Teorie, dějiny a edice hudby 19. až 21. století
Hlavní řešitel: Mgr. et. Mgr. Martina Stratilková, Ph.D.

IGA FF_2016_033: Osobnosti, druhy a žánry novější české a evropské hudby
Hlavní řešitel: MgA. Marek Keprt, Ph.D.

IGA FF_2016_047: Vydání paměti Ctirada Kohoutka "Setkávání a loučení"
Hlavní řešitelka: Mgr. Hana Špundová
Spoluřešitel: doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.

IGA FF_2015_024: Hudební kultura 1850-2015
Hlavní řešitelka: doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

IGA FF_2014_065: Meziválečné hudební divadlo v Olomouci
Hlavní řešitelka: Mgr. Miriam Hasíková
Spoluřešitelka: doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

IGA FF_2013_074: Dokumentace varhan olomoucké arcidiecéze - varhany olomouckého a šternberkého děkanátu
Hlavní řešitelka: Mgr. Kocůrková Jitka
Spoluřešitelka: Prof. PhDr. Jan Vičar, CSc.

IGA FF_2013_092: Hudba jako stresor – expoziční situace (stav bádání, případová studie, návrh experimentálního výzkumu)
Hlavní řešitel: Mgr. Kristián Nosál
Spoluřešitel: Prof. PhDr. Jan Vičar, CSc.

IGA FF_2013_002: Hudební paměti Emanuela Chvály
Hlavní řešitel: Mgr. Filip Válek
Spoluřešitel: PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.

IGA FF_2013_059: Olomoucké působení Iši Krejčího (1904–1963)
Hlavní řešitelka: Mgr. Markéta Koutná
Spoluřešitelka: PhDr. Eva Vičarová, Ph.D.

IGA FF_2012_041: Hudba na Univerzitě Palackého v Olomouci
Hlavní řešitel: Mgr. Petr Lyko, Ph.D.
Spoluřešitelé: Bc. Pavlína Kráčmarová, Mgr. Jan Přibil

IGA FF_2012_036: Free jazz trio: čtyřicetiletá historie významné olomoucké hudební skupiny slovem, obrazem a zvukem v celorepublikovém kontextu
Hlavní řešitel: Mgr. Jan Blüml
Spoluřešitel: Prof. PhDr. Jan Vičar, CSc.

IGA FF_2012_061: Soubor baletu profesionálního českého divadla v Olomouci v letech 1920–2000.
Hlavní řešitelka: Mgr. Alice Ondrejková, Ph.D.
Spoluřešitelky: Bc. Miriam Hasíková, Bc. Veronika Kupská

FPVČ

Fond pro podporu vědecké činnosti FF UP (2017-2022)
Zdeněk Fibich, skladatel, který se nebál experimentů
Řešitel: Doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.

Fond pro podporu vědecké činnosti FF UP (2016-2021)
Stylová, žánrová a kulturní analýza české pop music v období šedesátých až osmdesátých let 20. století

Řešitel: Mgr. Jan Blüml, Ph.D.

Fond pro podporu vědecké činnosti FF UP (2015-2020)
Život a dílo Vítězslava Nováka v kontextu evropské hudební kultury

Řešitelka: Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

Fond pro podporu vědecké činnosti FF UP (2014-2016)   
Artrockové tendence v moderní populární hudbě, projekt Fondu pro podporu vědecké činnost FF UP.

Řešitel: Mgr. Jan Blüml, Ph.D.

Fond pro podporu vědecké činnosti FF UP (2013–2016)
Soubor baletu na olomoucké profesionální divadelní scény ve 20. století
Řešitelka: Mgr. Alice Ondrejková, Ph.D.
Spoluřešitelka: Mgr. Věra Šímová

Fond pro podporu vědecké činnosti FF UP (2013–2016)
České a německé hudební spolky v Olomouci v letech 1918–1939
Řešitelka: PhDr. Eva Vičarová, Ph.D.
Spoluřešitelka: PhDr. Ingrid Silná, Ph.D.

Fond pro podporu vědecké činnosti FF UP (2013–2016)
Alexandr Nikolajevič Skrjabin jako inovátor hudební řeči
Řešitel: MgA. Marek Keprt, Ph.D.

Fond pro podporu vědecké činnosti FF UP (2013–2016)
Fenomenologická analýza hudby
Řešitelka: PhDr. Martina Stratilková, Ph.D.

OPERAČNÍ PROGRAMY VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK)

Projekt OP VK (2012–2015)
Zkvalitnění systému kombinované výuky na FF UP a inovace vybraných oborů v kombinované formě 
(CZ.1.07/2.2.00/28.0069)
Hlavní řešitelka: Mgr. Dana Bilíková, Institut celoživotního vzdělávání FF UP
Odborný garant studijního oboru muzikologie: Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.
Organizační garant studijního oboru muzikologie: Mgr. Věra Šímová

Projekt OP VK (2012–2014)
Vytvoření systému řízení kvality zahraničních pracovních stáží studentů UP
(CZ.1.07/2.2.00/28.0176)
Hlavní řešitelka: Mgr. Marie Raková, Oddělení mezinárodních vztahů UP
Katederní odborný garant zahraničních pracovních stáží: Mgr. Věra Šímová

Projekt OP VK (2011–2013)
Inovace kurzů akademické angličtiny pro humanitní obory
Hlavní řešitelka: Manuela E. Gheorghe, D. Phil. (Oxon), Katedra aplikované lingvistiky FF UP
Autor publikace Academic English for Students of Musicology: Prof. PhDr. Jan Vičar, CSc.
Koordinátorka oboru muzikologie, spoluautorka publikace Academic English for Students of Musicology: PhDr. Eva Vičarová, Ph.D.
Koordinátor pro studenty muzikologie: Mgr. Jan Blüml

Ostatní projekty

Projekt „Internationale Arbeitsgemeinschaft für die Musikgeschichte in Mittel-und Osteuropaan der Universität Leipzig“ (2001–2003)
Musikerbriefe als Spiegel überregionaler Kulturbeziehungen in Mittel- und Osteuropa. Eine Edition

Řešitel: Universität Leipzig, Institut für Musikwissenschaft.
Spoluřešitelka: PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

Projekt Mezinárodního visegrádského fondu (2017–2018)
Musical Theatre Companies in the Multilingual East-Central Europe
Členové týmu: Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D., Doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.

Projekt Mezinárodního visegrádského fondu (2018) 21720187
The Network of the Musical Theatre Companies in the Multilingual East-Central Europe
Členové týmu: Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D., Doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.

Projekt Mezinárodního visegrádského fondu (2020–2022) 22010445
Towards a common regional history of our nation building strategies. Traveling directors, musicians
Členové týmu: Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D., Doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)