Uměnovědná studia

Uměnovědná studia (jednooborová, bakalářská)

Název studijního oboru

Uměnovědná studia

Fakulta

FF

Studium

jednoooborové, bakalářské, prezenční

Délka studia (roky)

3

Akademický titul

Bc.

V kombinaci s...

Studium garantuje

Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.
Katedra muzikologie
Univerzitní 3
779 00 Olomouc
tel.: 585 633 287, 585 633 288
lenka.krupkova@upol.cz
Katedra muzikologie, Filozofická fakulta UP, Univerzitní 3, 779 00 Olomouc 

Charakteristika oboru

Studium je otevřeno absolventům středních škol s maturitou. Má podobu tříletého jednooborového studia. Studium oboru Uměnovědná studia je zaměřeno na zvládnutí základní teorie uměnovědných disciplín, přehledu dějinného vývoje jednotlivých umění, sociologické problematiky kultury, organizace a managementu oblasti kultury. Důraz je položen na ty disciplíny, které umožňují absolventům studia jednak se úspěšně uplatnit v praxi (tj. v kulturních institucích galeriích, knihovnách, uměleckých agenturách, či v  redakcích novin a časopisů, rádiích, televizi, gramofonových společnostech apod.), či po úspěšné obhajobě bakalářské práce a vykonání bakalářské státní závěrečné zkoušky pokračovat ve studiu na magisterském stupni muzikologie, divadelní vědy, filmové vědy nebo teorie a dějin výtvarných umění.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent má být díky svým znalostem (základní přehled po uměních v jejich historické i teritoriální rozloze, základní přehled po uměních jako vědních oborech) a dovednostem (jazykovým, organizačním, manažerským atp.) schopen uplatnit se v praxi umělecké, kulturní, osvětové, mediální apod., má být schopen zvládat úkoly v oblastech muzejnictví, knihovnictví, publicistiky, dramaturgie, managementu atp. Absolvent má být rovněž připraven pro vstup do navazujících magisterských programů muzikologie, divadelní vědy, filmové vědy nebo teorie a dějin výtvarných umění. Absolvent získává akademický titul bakalář (ve zkratce Bc.).

Požadavky přijímací zkoušky

TSP - Test studijních předpokladů s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách.

Uměnovědná studia (dvouoborová, bakalářská)

Název studijního oboru

Uměnovědná studia

Fakulta

FF

Studium

dvouoborové, bakalářské, prezenční

Délka studia (roky)

3

Akademický titul

Bc.

V kombinaci s...

Studium garantuje

Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.
Katedra muzikologie
Univerzitní 3
779 00 Olomouc
tel.: 585 633 287, 585 633 288
lenka.krupkova@upol.cz
Katedra muzikologie, Filozofická fakulta UP, Univerzitní 3, 779 00 Olomouc 

Charakteristika oboru

Studium je otevřeno absolventům středních škol s maturitou.Má podobu tříletého dvouoborového studia (viz nabídka možných kombinací). Studium oboru Uměnovědná studia je zaměřeno na zvládnutí základní teorie uměnovědných disciplín, přehledu dějinného vývoje jednotlivých umění, sociologické problematiky kultury, organizace a managementu oblasti kultury. Důraz je položen na ty disciplíny, které umožňují absolventům studia jednak se úspěšně uplatnit v praxi (tj. v kulturních institucích galeriích, knihovnách, uměleckých agenturách, či v  redakcích novin a časopisů, rádiích, televizi, gramofonových společnostech apod.), či po úspěšné obhajobě bakalářské práce a vykonání bakalářské státní závěrečné zkoušky pokračovat ve studiu na magisterském stupni muzikologie, divadelní vědy, filmové vědy nebo teorie a dějin výtvarných umění.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent má být díky svým znalostem (základní přehled po uměních v jejich historické i teritoriální rozloze, základní přehled po uměních jako vědních oborech) a dovednostem (jazykovým, organizačním, manažerským atp.) schopen uplatnit se v praxi umělecké, kulturní, osvětové, mediální apod., např. má být schopen zvládat  úkoly v oblastech muzejnictví, knihovnictví, publicistiky, dramaturgie, managementu atp. Absolvent má být rovněž připraven pro vstup do navazujících magisterských programů muzikologie, divadelní vědy, filmové vědy nebo teorie a dějin výtvarných umění. Absolvent získává akademický titul bakalář (ve zkratce Bc.).

Požadavky přijímací zkoušky

TSP - Test studijních předpokladů s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách.